Regulamin użytkownika

 • 1

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa warunki korzystania oraz funkcjonowania serwisu internetowego https://ukraina.services/
 2. Administratorem portalu internetowego Da Vinci Studio sp. z o.o., z siedzibą: 43-300 Bielsko-Biała, ul. Okrzei 2, NIP: 5472213042., zwany dalej „Administratorem”.
 3. Każdy Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Portalu i do jego przestrzegania.
 4. Współpraca pomiędzy Organizatorem a Odbiorcą ma charakter nieodpłatny.
 5. Administrator nie jest stroną umów zawieranych przez Organizatora i Odbiorcę, a jedynie udostępnia bezpłatnie możliwość korzystania z Portalu.
 6. Rozpoczęcie korzystania z Portalu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 • 2

Definicje

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 1. Portalu – rozumie się przez to serwis internetowy dostępny pod adresem https://ukraina.services/ umożliwiający zarejestrowanym Użytkownikom korzystanie z następujących funkcjonalności:
 • Zakładania indywidualnego konta dla Odbiorcy
 • Zakładania konta dla Organizatora
 • Zamieszczania przez Organizatorów ofert wsparcia i pomocy oraz informacji umożliwiających Odbiorcom kontakt z organizatorem.
 • Przeglądania ofert, oraz wyszukiwania ich i sortowania według różnych kryteriów.
 • Dostępu do aktualności, artykułów i innych materiałów.
 • Wystawiania przez Odbiorców rekomendacji dla Organizatorów
 • Udostępniania ofert oraz treści zamieszczanych na portalu w portalu społecznościowym Facebook.
 1. Użytkowniku – rozumie się przez to: 
 • Osoby fizyczne, zwane dalej „Odbiorcami”
 • Podmioty/osoby fizyczne organizujące wsparcie/dodające ogłoszenia, zwane dalej „Organizatorami”
 1. Ofercie – rozumie się przez to propozycję pomocy/wsparcia Odbiorców, sformułowaną na Portalu przez Organizatora.
 • 3

Konta Użytkowników na portalu

 1. Założenia konta Użytkownik dokonuje samodzielnie.
 2. Przy rejestracji konta Użytkownik podaje adres e-mail, który zostaje przypisany do konta
 3. W przypadku Organizatora, podany adres powinien być tym, który dany Organizator najczęściej wykorzystuje do kontaktu z osobami, które chcą otrzymać pomoc. 
 4. Zakładając konto Użytkownik akceptuje treści podanych zgód dotyczących przetwarzania danych osobowych.
 5. W przypadku Użytkownika, który nie ukończył 16 lat, konieczne jest podanie dodatkowego adresu e-mail rodzica lub prawnego opiekuna.
 6. Zalogowaniu do konta służą indywidualny login, tożsamy z adresem e-mail Użytkownika oraz hasło ustawiane przez Użytkownika. Administrator zapewnia możliwość dokonania zmiany hasła oraz zresetowania hasła. Zmiany lub zresetowania hasła Użytkownik dokonuje samodzielnie.
 7. W szczególnych przypadkach, na wniosek Użytkownika wysłany na adres support@ukraina.services, możliwe jest przywrócenie hasła lub aktywacja konta przez Administratora.
 8. Usunięcie konta Odbiorcy lub Organizatora odbywa się na żądanie  wysłane na adres e-mail: support@ukraina.services z adresu e-mail, przypisanego do danego rodzaju konta.
 9. W szczególnych przypadkach – np. gdy Organizator nie posiada dostępu do konta, lub nie posiada dostępu do skrzynki adresu e-mail, przypisanego do danego konta, możliwe jest dokonanie przez Administratora zmian w ustawieniach konta lub usunięcie konta. Zmian takich dokonuje się na wniosek Organizatora.
 10. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia konta Użytkownika, zwłaszcza w przypadkach naruszenia regulaminu.
 11. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje ujawnienia loginu i hasła osobom nieuprawnionym, wynikłe z winy Użytkownika.
 12. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody lub niemożność korzystania z konta Użytkownika spowodowane:
  1. podaniem nieprawdziwych danych w procesie rejestracji, w tym wadliwego adresu poczty elektronicznej lub takiego adresu, do którego Użytkownik nie ma dostępu,
  2. niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem operacji realizowanych za pośrednictwem Portalu, jeśli spowodowane zostało to wadą teletransmisyjną, techniczną, awarią urządzeń lub przerwaniem połączenia, z przyczyn niezależnych od Administratora,
  3. siłą wyższą, tj. zdarzeniem zewnętrznym, niezależnym od Administratora.
 • 4

Zamieszczanie ofert w Portalu 

 1. Podmioty posiadające konto Organizatora mogą zamieszczać na Portalu oferty.
  Do zamieszczania ofert służy elektroniczny formularz.
 1. Dodając ofertę, Organizator podaje niezbędne informacje
 2. Każdy z elementów oferty powinien zostać opisany w sposób rzeczowy i umożliwiający Odbiorcy jasne zrozumienie.
 1. Oferta, po sformułowaniu i zatwierdzeniu przez Organizatora oczekuje na akceptację Administratora. Po akceptacji oferta zostaje opublikowana na Portalu. Administrator dopuszcza czasowe zniesienie akceptacji Ofert na rzecz automatycznego publikowania wszystkich nowododanych Ofert w imię interesu społecznego.
 1. Administrator nie odpowiada za treść i formę wprowadzanych do Portalu ofert
 1. Administrator zastrzega sobie prawo do akceptowania tylko tych ofert, które pozostają w zgodzie z regulaminem oraz powszechnie obowiązującym prawem. W przypadku naruszenia prawa lub Regulaminu oferta może zostać usunięta z Portalu.
 1. Usuwane będą oferty zawierające:
 • Treści wulgarne, obraźliwe, nieobyczajne, profanujące lub w inny sposób kontrowersyjne.
 • Treści zawierające groźby lub inwektywy, o wymowie zastraszającej, propagujące nienawiść.
 • Treści naruszające w jakikolwiek sposób prawa osób trzecich.
 • Rażące braki lub sformułowane w sposób uniemożliwiający zrozumienie treści zadań, opisu projektu lub innych informacji.
 • Treści dotyczące innych kwestii niż Oferty wsparcia i pomocy
 1. W przypadku wątpliwości dotyczących akceptacji oferty Administrator kontaktuje się z Organizatorem, który zamieścił ofertę i wzywa go do wprowadzenia zmian. Administrator zastrzega sobie prawo do rezygnacji z podjęcia próby takiego kontaktu.
 2. Po upłynięciu miesiąca, Oferta jest automatycznie archiwizowana. Organizator ma wgląd do zarchiwizowanych ofert i może przywracać je, ustawiając im nowe daty publikacji. 
 3. Organizator ma w każdej chwili możliwość anulowania wprowadzonej oferty jak również zmiany jej treści. Jakiekolwiek zmiany w treści, w tym zmiany w datach publikacji oferty oznaczają, iż oferta trafia do ponownej akceptacji przez Administratora
 4. Organizator jest zobowiązany zamieszczać oferty z odpowiednim wyprzedzeniem oraz powinien usunąć Oferty, jeżeli z jakiś przyczyn staną się nieaktualne przed czasem zakończenia.
 • 5

Użycie Portalu 

 1. Do przeglądania ofert nie jest wymagane posiadanie indywidualnego konta Użytkownika
 1. Przy każdej Ofercie znajdują się możliwości kontaktu z Organizatorem wg udostępnionych przez niego danych oraz zamieszczonej w treści Oferty instrukcji.
 1. Jeżeli liczba zgłoszonych do oferty Odbiorców przekracza przewidywaną liczbę, decyzje kto zostanie zaproszony do współpracy podejmuje Organizator.
 1. Nawiązanie współpracy/kontaktu następuje bez udziału Administratora. Administrator nie jest stroną porozumień zawieranych w tym zakresie przez Odbiorców i Organizatorów.
 1. Organizator jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi na zgłoszenie Odbiorcy do oferty, niezależnie czy wpłynęło ono poprzez Portal, czy też za pomocą e-maila, social media lub telefon. Udzielenie odpowiedzi powinno nastąpić niezależnie od tego, czy oznacza ona rozpoczęcie współpracy czy też odmowę współpracy.
 1. Administrator zastrzega sobie prawo do trwałego usunięcia z portalu konta Organizatora, który w sposób notoryczny nie odpowiada na zgłoszenia Odbiorców. O zamiarze usunięcia konta Organizator jest powiadamiany poprzez e-mail przesłany na adres przypisany do jego konta.
 1. W kontakcie podejmowanym przy okazji nawiązywania współpracy z Odbiorcami Organizatorzy są zobowiązani do stosowania standardów organizacji pomocyi wsparcia

 • 6

Wymagania techniczne dotyczące korzystania z Portalu

 1. Warunkiem korzystania z niektórych funkcjonalności w Portalu może być posiadanie przez Użytkownika skrzynki e-mail, o czym Użytkownik będzie poinformowany przed skorzystaniem z takiej funkcjonalności.
 1. Do szczególnych zagrożeń związanych z korzystaniem przez Użytkowników z Portalu należy korzystanie z niego bez stosowania zabezpieczeń opisanych w dokumentacji przeglądarki internetowej. Dotyczy to w szczególności mechanizmów rozszerzających możliwości przeglądarek o funkcje wykraczające poza standard HTML. W przypadku nieprawidłowej konfiguracji zabezpieczeń przeglądarki istnieje też ryzyko nieuprawnionego przechwycenia danych przesyłanych z i do serwera www.

   

 • 7

Zobowiązania i odpowiedzialność Administratora

 1. Wypowiedzi umieszczone w Portalu przez Użytkowników wyrażają punkt widzenia osób, które je zamieszczają. Użytkownicy publikują treści, w tym komentarze oraz zdjęcia wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 2. Administrator jest uprawniony do usunięcia wszelkich treści co, do których powziął wiadomość, iż są bezprawne, lub też w przypadku gdy zawierają:
  • sformułowania wulgarne, obraźliwe, propagujące nienawiść, nieobyczajne, profanujące lub w inny sposób kontrowersyjne
  • groźby, inwektywy lub mają wymowę zastraszającą
  • sformułowania naruszające w jakikolwiek sposób prawa należące do osób trzecich.
 1. Portal może zostać zmodyfikowany, zaktualizowany lub przebudowany przez Administratora bez uprzedzenia, w każdym czasie.
 1. Administrator podejmie wszelkie działania zmierzające do zapewnienia stałego dostępu do Portalu. Administrator zastrzega sobie jednak prawo do okresowego zwieszenia działania Portalu lub zakończenia jego działania, bez podania przyczyny oraz bez wcześniejszego powiadomienia o tym fakcie, w szczególności w przypadkach, o których mowa w ust. 3.
 1. Administrator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, celowe lub inne szkody, straty, ubytki i inne wypadki spowodowane w wyniku działań związanych z dostępem, użyciem lub pobieraniem materiałów z Portalu i ich dalszą eksploatacją. W szczególności nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek przerwy w dostępie do sieci i do Portalu a także błędy systemu komputerowego spowodowane przyczynami niezależnymi od Administratora.
 1. Administrator nie jest odpowiedzialny za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań zaciągniętych przez Użytkowników za pośrednictwem Portalu.
 1. Administrator zastrzega, iż może usuwać, przenosić lub zamykać dostęp do dowolnej treści, w tym zdjęć lub wątków bez podania przyczyny, jak również ma prawo do blokowania uczestnictwa w Portalu w stosunku do osób lub podmiotów naruszających postanowienia niniejszego regulaminu , w szczególności których działania są szkodliwe dla Portalu bądź innych Użytkowników.
 • 8

Własność intelektualna

 1. Portal oraz zawarte w nim materiały i informacje, a w szczególności teksty, rozwiązania nawigacyjne, wybór i układ prezentowanych w Portalu treści, znaki towarowe, elementy graficzne, interaktywne aplikacje, materiały audio i wideo, opracowania stanowią własność Administratora, wyłączając te, które stanowią odrębną własność innych podmiotów.
 2. Użytkownik, udostępniający w Portalu jakiekolwiek materiały innym Użytkownikom udziela Administratorowi na czas nieokreślony, niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na wykorzystanie takich materiałów i utworów na wszelkich polach eksploatacji, w tym wskazanych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 3. W przypadku gdy Użytkownik zamieści w Portalu utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, znak towarowy lub inny przedmiot własności intelektualnej domniemywa się, że Użytkownik jest uprawniony do korzystania z tego utworu lub przedmiotu w ww. sposób. Z chwilą zamieszczenia tego utworu lub przedmiotu w Portalu Użytkownik wyraża zgodę na jego publiczne udostępnianie za pośrednictwem Portalu.
 4. Użytkownik zobowiązany jest do zapewnienia, że zamieszczone w Portalu materiały nie będą naruszać praw osób trzecich, w szczególności majątkowych lub osobistych praw autorskich i praw pokrewnych, dóbr osobistych oraz danych osobowych, a w szczególności nie będą naruszać prawa do wizerunku. W przypadku, gdyby doszło do takiego naruszenia Użytkownik zaspokoi wszelkie roszczenia zgłaszane przez osoby trzecie oraz zwalnia Administratora z obowiązku zaspokojenia tych roszczeń, jak również zwróci Administratorowi w pełnej wysokości wraz z odsetkami ustawowymi wszelkie koszty poniesione przez Administratora wskutek uchybienia tym obowiązkom.
 5. Administrator nie odpowiada za sposób wykorzystania zamieszczonych w Portalu materiałów przez innych Użytkowników.
 • 9

Ochrona prywatności i danych osobowych

 1. Kwestie ochrony prywatności Użytkowników reguluje „Polityka prywatności portalu www.ochotnicy.waw.pl”, zamieszczona na Portalu. Zapoznaj się z treścią polityki prywatności, klikając w link
 2. Kwestie ochrony danych osobowych zostały ujęte w klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych, zamieszczonej na Portalu. Zapoznaj się z treścią klauzuli informacyjnej, klikając w link
 • 10

Postanowienia końcowe

 1. Korzystanie z Portalu jest nieodpłatne i nie jest w żaden sposób ograniczone.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie w każdym czasie. Regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji.
 3. We wszystkich sprawach dotyczących korzystania z Portalu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 1. Wszelkie reklamacje i uwagi związane z funkcjonowaniem Portalu należy składać na adres: support@ukraina.services
pl_PLPL